HR konzultace

Potřebujete se zorientovat v části své HR agendy? Dostali jste úkol, se kterým nemáte zkušenosti? Potřebujete zkonzultovat problém, který řešíte? Jste na správném místě! 🙂

Propojíme Vás s odborníky z oboru, kteří mají s danou problematikou zkušenosti a dokáží Vám kvalitně poradit a nasměrovat Vás správným směrem. A navíc – sdílení mají v krvi!

Cena jedné hodiny konzultace je 890 Kč, účtujeme každou započatou půlhodinu. 

/Po domluvě jsme schopni nabídnout konzultaci v AJ. 

HRisté z neziskových organizací mají nárok na slevu 50%.

Dejte nám vědět

  Obecné podmínky konzultací

  Odesláním poptávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Jak zacházíme s Vašimi údaji? 

  Na váš dotaz odpovíme během 1 pracovního dne.

  Obecné podmínky konzultací

  1. Odborné konzultace jsou poskytovány po vzájemné dohodě – smluvní vztah mezi #suHR, z.s. a klientem vzniká, není-li ujednáno jinak, objednáním konzultace
  2. #suHR, z.s.  si vyhrazuje právo odmítnout konzultaci na témata, pro které nemají k dispozici vhodného konzultanta. #suHR, z.s.  si dále vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace v případě, že všichni dostupní konzultanti odmítnou pro daného klienta konzultovat z důvodu morálky či svědomí (např. v případě jeho napojení na náboženské sekty, extremistická hnutí či politické strany).
  3. #suHR, z.s.  si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace a dalších služeb také klientům, kteří v minulosti neuhradili faktury za odebrané služby, nebo tyto faktury hradili se zpožděním nebo s nedůvodnými průtahy.
  4. Konzultace se poskytuje buď elektronickou formou (e-mail, telefon, Meet, Zoom apod.), nebo osobně. Další formy konzultace jsou možné po dohodě mezi klientem a konzultantem.
  5. Objednávka konzultace probíhá přes #suHR, z.s. . Na termínu a způsobu provedení konzultace se klient může dohodnout také přímo s konzultantem. Veškeré záležitosti týkající se fakturace, ceny služeb apod. však klient řeší pouze se #suHR, z.s. .
  6. Cena za jednu hodinu konzultace je stanovena v detailu služeb na www.suhr.cz/konzultace.
  7. Nejmenší časovou jednotkou pro účtování konzultací je započatá půlhodina (30 minut). V rámci jednoho měsíce se však jednomu klientovi bez ohledu na skutečnou délku konzultace účtuje vždy nejméně jedna celá hodina.
  8. Fakturace probíhá měsíčně zpětně, nebyla-li dohodnuta dřívější úhrada. #suHR, z.s.  je oprávněn zaokrouhlit celkový počet účtovaných hodin na celé hodiny směrem nahoru.
  9. Klient sdělí své fakturační údaje konzultantovi v rámci konzultace, právě na tyto údaje bude vystavena faktura. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.
  10. Při osobní konzultaci se neúčtují náklady na cestu, koná-li se konzultace v místě určeném konzultantem. Koná-li se konzultace na místě určeném klientem (zejména tedy na pracovišti či v kanceláři klienta), může být klientovi účtována určitá částka za čas strávený na cestě. Tato částka však musí být s klientem předem dohodnuta nebo alespoň klientovi oznámena před započetím konzultace. Totéž platí o případných hotových výdajích konzultanta.
  11. Při elektronické konzultaci konzultant klientovi v každé odeslané zprávě sdělí, jaká byla časová náročnost konzultace (nebo její dílčí části), jejíž výsledek mu v dané zprávě zasílá (to neplatí u konzultací účtovaných pevnou částkou). Neuvedení této informace však klienta nezbavuje povinnosti uhradit cenu za skutečně provedenou konzultaci. Neprojeví-li klient v nejbližší zprávě zaslané konzultantovi (nebo do tří pracovních dnů, nebyla-li již žádná taková zpráva konzultantovi odeslána) svůj nesouhlas s vyčíslením časové náročnosti, platí, že nemá námitek.
  12. Klient je oprávněn fakturu reklamovat u #suHR, z.s.  ve lhůtě 7 kalendářních dnů po jejím doručení. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se faktura za odsouhlasenou klientem a tedy neměnnou, pokud se strany nedohodnou jinak.

  Obecné podmínky poskytování konzultací jsou platné od