Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se #suHR,z. s.,  Husova 1308, 671 72 Miroslav, Česká republika, , IČO: 08838712 („Spolek“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Spolku vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Spolku www.suhr.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Spolkem či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Zpracovávané osobní údaje

 1. Osobní údaje, které Spolku sami sdělíte

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Spolku sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Spolku poskytnout také při soutěžích, vložením recenze produktu či služby, rezervací služby, sepsáním objednávky, či zasláním obecného dotazu. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě, fotografie a audiovizuální záznamy z akcí, kterých se zúčastníte, a to na základě Vašeho souhlasu, apod.

Výše uvedené Osobní údaje bude Spolek zpracovávat za účelem:

 1. poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
 2. prezentace činnosti Spolku na webu/sociálních sítích (týká se zveřejňování fotografií) a zveřejňování zpětné vazby z akcí, spolu s Vaším jménem a fotografií (na základě Vámi uděleného souhlasu);
 3. v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
 4. pokud jste nový zákazník, bude Vám Spolek zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu Spolku dali výslovný souhlas.

2. Osobní údaje, které o Vás Spolek shromažďuje sám

Při návštěvě našich Webových stránek může Spolek shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), sloužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opuštění stránky.

Tyto osobní údaje Spolek využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Spolek získá mohou být předávány třetím osobám („Zpracovatelé“), které Spolku pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Spolek předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může Spolek předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Spolku;
 2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Spolku;
 4. správci Webových stránek.

Za určitých okolností může být Spolek povin poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Spolek přijal organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Spolku proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.  

Délka uchovávání Osobních údajů

Spolek Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Spolek vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Spolek uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Spolek tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Vaše osobní údaje bude Spolek zpracovávat po celou dobu 2 let od Vaší účasti na vzdělávací akci/programu, a to zejména z důvodu vyřizování případných reklamací a stížností ohledně Vaší účasti apod.

Pokud Spolku udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, bude Váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní akci (událost).

Cookies

Spolek využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Spolku do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Spolku. Tím Cookies umožňují Spolku rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Spolek využívá následujících druhů Cookies:

 1. Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;
 2. technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;
 3. reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Spolkem Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Fyzickou osobou zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo získat Osobní údaje, které jste Spolku poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Spolku,  jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu [email protected].